Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь аб’яўляе конкурс эскізных праектаў манументальна-скульптурнай кампазіцыі, прысвечанай Баркалабаўскаму летапісу

Калейдоскоп Официально

МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛlКI БЕЛАРУСЬ аб’яўляе конкурс эскізных праектаў манументальна-скульптурнай кампазіцыі, прысвечанай Баркалабаўскаму летапісу

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку арганiзацыi
i правядзення конкурсу эскiзных
праектаў манументальна-скульптурнай
кампазiцыi,
прысвечанай Баркалабаўскаму
летапiсу у г.Быхаве

1. Мэтай конкурсу эскiзных праектаў манументальна-скульптурнай
кампазiцыi, прысвечанай Баркалабаўскаму летапiсу у г.Быхаве (далей —
конкурс), з’яўляецца пошук найлепшага мастацкага рашэння
манументальна-скульптурнай кампазiцыi, прысвечанай Баркалабаўскаму
летапісу. Стварэнне манументальна-скульптурнай кампазіцыі
прымеркавана да правядзення ХХ Дня беларускай пiсьменнасці ў г.Быхаве.

2. Арганiзатарам конкурсу з’ яўляецца Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь.

3. Удзельнiкамi конкурсу могуць быць скульптары i архiтэктары, якiя
маюць адпаведную прафесiйную адукацыю.

4. lнфармацыя аб правядзеннi конкурсу размяшчаецца за месяц дa
пачатку яго правядзення на афiцыйным сайце Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь i змяшчае звесткi аб конкурсе, яго ўмовах,
крытэрыях i парадку ацэнкi прадстаўленых удзельнiкамі матэрыялаў,
парадку i тэрмiнах абвяшчэння вынікаў конкурсу. а таксама iншыя
неабходныя звесткi.
5. Конкурсныя матэрыялы павiнны быць прадстаўлены на цвёрдым
планшэце памерам 1,0 х 1,0 м, мець сцiслую тлумачальную запiску
з абгрунтаваннем прапануемага праекта, вiзуалiзацыю архiтэктурна-пластычнага
рашэння манументальна-скульптурнай кампазіцыі і яе
мадэль у маштабе.

6. У мэтах захавання ананiмнасцi аўтараў конкурсныя матэрыялы
прадстаўляюцца пад чатырохзначным нумарам, якi ўказваецца на ўcix
матэрыялах у левым верхнім вуглу, а таксама на аўтарскім канверце.

У запячатаны канверт укладваюцца iнфармацыйны лiст, якi змяшчае
прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку, а таксама адрас і кантактны
тэлефон удзельнiка альбо калектыву ўдзельнiкаў конкурсу.
Пры парушэннi ўмоў конкурсу i правiл афармлення i прадстаўлення
конкурсных матэрыялаў праект адхiляецца ад разгляду.

7. Для прыняцця ўдзелу ў конкурсе ў тэрмiн па 19 красавіка 2013 г.
уключна падаецца заяука па форме згодна з дадаткам да сапрау днага
Палажэння па адрасу: r.MiHCK, пр.пераможцау, 11, каб. 316, кантактныя
тэлефоны + 375172039131.
Конкурсныя матэрыялы павiнны бьщь прадстаулены aўтарамі
па 19 кpacaвіка 2013 г. не пазней 17-00 па адрасу: г.MiHCK,
пр.Незалежнасцi, 81, галерэя Беларускай дзяржаунай акадэмii мастацтвау.

8. Конкурсныя матэрыялы разглядаюцца журы на закрытым
пасяджэннi не пазней 26 кpacaвіка 2013 г. Склад журы зацвярджаецца
загадам Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь.

9. Рашэнне прымаецца ў прысутнасцi не менш паловы склада журы
адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў прысутных. Пры
роўнай колькасцi галасоў «за» i “супраць» голас старшынi журы
з’яўляецца вырашальным. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які
падпiсваецца ўciмі членамi журы, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi.

10. Крытэрыi ацэнкi эскiзных праектаў:
адпаведнасць умовам конкурсу;
высокі прафесiйны ўзровень;
выкарыстанне арыгiнальнага кампазiцыйна-пластычнага рашэння.

11. Аўтарскiя канверты распячатваюцца пасля вынясення рашэння
журы па вінікax конкурсу. Bынікі конкурсу публiкуюцца ў тыднёвы
тэрмiн пасля вынясення рашэння журы на афiцыйным сайце Мiнiстэрства
культуры Рэспублiкi Беларусь.

12. Рашэннем журы вызначаюцца эскiзныя праекты, якiя займаюць
l-е, 2-е i 3-е месцы.

13. Для пераможцаў конкурсу ўстанаўлiваюцца наступныя
грашовыя прэміі:
l-е месца – атрымлiвае грашовую прэмiю ў памеры 10 млн. рублёў;
2-е месца – атрымлiвае грашовую прэмiю ў памеры 7 млн. рублёў;
3-е месца – атрымлiвае грашовую прэмiю ў памеры 5 млн. рублёў.

14. Выдаткi, звязаныя з арганiзацыяй i правядзеннем конкурсу
ажыццяўляюцца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту, выдзеленых
Мiнiстэрству культуры Рэспублiкi Беларусь на правядзенне
цэнтралiзаваных мерапрыемстваў.

15. Для фiнансавання конкурсу могуць быць выкарыстаны iншыя
крынiцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

16. Паштовыя i iншыя выдаткi ўдзельнiкаў конкурсу аплачваюцца за
іх кошт.

17. Пасля заканчэння работы журы конкурсныя матэрыялы
вяртаюцца аутарам.

СКЛАД
журы конкурсу
эскiзных праектау манументальна-скульптурнай
кампазiцыi,
прысвечанай Баркалабаўскаму
летапiсу у г.Быхаве:

Карачэўскi
Уладзiмiр Пятровiч, першы намеснік Міністра культуры
Рэспублiкi Беларусь,
старшыня журы,

Баразна
Мiхаiл Рыгоравiч, рэктар установы адукацыi «Беларуская
дзяржаўная акадэмiя мастацтваў»,
кандыдат мастацтвазнаўства,
намеснік старшыні журы,

Малашка
Валерый Анатолевiч, намеснік старшынi Магiлёўскага
аблвыканкама, намеснiк старшынi журы,

Бутэвiч
Анатоль lванавiч, старшыня грамадскай назiральнай камісіі
пры Мiнiстэрстве культуры па захаванню
гiсторыка-культурнай спадчыны,

Данiловiч
Вячаслау Вiктаравiч, дырэктар інстытута гісторыі
Нацыянальнай акадэмii навук Белaрусi,
кадыдат гістарычных навук,

Дуднiчэнка
Дзмiтрый Анатолевiч, намеснік старшыні камітэта архітэктуры
будаўнiцтва Магiлёўскага аблвыканкама,
галоўны архiтэктар,

Зiнкевiч
Уладзiмiр Леанiдавiч, старшыня Рады грамадскага аб’яднання
«Беларускi саюз мастакоў», заслужаны
дзеяч мастацтваў Рэспублiкi Беларусь,

Калееў
Дзiмiтрый Мiхайлавiч, старшыня Быхаўскага райвыканкама,

Крэпак
Барыс Аляксеевiч, старшыня секцыі крытыкі
мастацтвазнаўства грамадскага
аб’яднання «Беларускi саюз мастакоў»,
заслужаны дзеяч культуры Рэспублiкi
Беларусь,

Лазука
Барыс Андрэевiч, начальнiк аддзела Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К. Крапiвы Нацыянальнай акадэмii
навук Беларусi, кандыдат
мастацтвазнауства

Micко
Iван Якiмавiч, скульптар,
член грамадскага аб’яднання
«Беларускi саюз мастакоў», народны мастак Беларусi

Назарук
Валянцiна Сямёнауна, начальнiк галоўнага ўпраўлення
праектных работ, горадабудаўнiцтва i
архiтэктуры Мiнiстэрства архiтэктуры i
будаўнiцтва,

Савiч
Уладзiмiр Пятровiч, старшыня грамадскага аб’яднання
«Беларускi саюз мастакоў», заслужаны
дзеяч культуры Рэспублiкi Беларусь,

Сiнкавец
Анатоль Анатолевiч, начальнiк упраўлення культуры
Магiлёўскага аблвыканкама

Слабодчыкаў
Уладзiмiр Iванавiч, скульптар, член грамадскага аб’яднання
«Беларускi саюз мастакоў», загадчык
кафедры скульптуры ўстановы адукацыi
«Беларуская дзяржауная акадэмiя
мастацтваў ,заслужаны дзеяч мастацтваў
РэспублiкiБеларусь.

Узор заяўкі

Мiнicтэрства культуры
РэспублiкiБеларусь

Прозвішча, асабістае імя, імя па бацьку, тэлефон

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У КОНКУРСЕ

Прашу ўключыць мяне ў спiс удзельнiкаў конкурса эскізных
праектаў манументальна-скульптурнай кампазіцы, прысвечанай
Баркалабаўскаму летапiсу у г. Быхаве.

Абавязуюся прадставiць конкурсныя матэрыялы 19 красавіка
2013 г. не пазней 17.00 па адрасу: г.Mінск, пр.Незалежнасцi, 81, галерэя
Беларускай дзяржаўнай акадэмii мастацтваў.
3 умовамі конкурсу азнаёмлен i згодзен.
Дата. Подпіс. Ініцыялы, прозвішча.Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.